راه اندازی خطوط ۴ و ۵ رقمی

این نوع شماره شامل کد های مورد نیاز جهت تامین خطوط داخلی متقاضیانی مانند بانک ها وموسسات مالی واعتباری ، فعالان تجاری ، ارگانهای دولتی و… است که به جهت سهولت در شماره گیری و به یاد سپاری به متقاضیان واگذار می گردد.
مشترکین شماره های ۲ طرفه همچنین میتوانند ، ۱۰۰۰۰ شماره (برای تلفن ۴ رقمی) و ۱۰۰۰ شماره (برای تلفن ۵ رقمی) تلفن مستقیم را به عنوان خطوط داخلی خود در نظر بگیرند .
کد ۴ رقمی یک طرفه (۴-۴)
این کد صرفاً ۴ رقم بوده و بصورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
کد ۴ رقمی دوطرفه (۸-۵)
این کد ترکیبی از یک شماره ۴ رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و چهار رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد ،  که تعداد ۱۰۰۰۰ شماره بصورت دو طرفه جهت سیستم های سانترال(PABX)  به متقاضیان  ارائه می دهد .
توجه
در صورت نیاز متقاضی به اپراتور این امکان وجود دارد که با تعیین یک رقم به عنوان رقم پنجم کد پس از ۴ رقم اختصاص یافته توسط شرکت مخابرات یک کد ۵ رقمی جهت اپراتور تامین گردد. بدین ترتیب مابقی شماره های ۸ رقمی جهت خطوط داخلی قابل استفاده خواهد بود.
کد ۵ رقمی یک طرفه (۵-۵)
این کد صرفاً شامل ۵ رقم بوده و به صورت یکطرفه فقط امکان برقراری تماس از سوی مشترکین با دارنده کد را فراهم می کند.
کد ۵ رقمی دو طرفه (۸-۸)
این کد بصورت ترکیبی از یک شماره ۵ رقمی واگذار شده از طرف شرکت مخابرات و ۳ رقم دیگر به عنوان شماره های داخلی دارنده کد می باشد که تعداد ۱۰۰۰ شماره با قابلیت برقراری تماس بصورت دو طرفه را جهت سیستمهای سانترال (PABX)به متقاضیان ارائه می دهد .
تجهیزات مورد نیاز
  • لینک E1 یا PRA-PABXلینک ارتباطی E1
  • تجهیزات سانترال
توجه
  • ارتباط یک طرفه : برقراری یک طرفه مکالمات به سمت شماره ،به نحوی که برقراری مکالمه از سمت شماره به سمت سایرمقاصدامکان پذیر نمی باشد.
  • ارتباط دوطرفه : برقراری مکالمات به سمت شماره وبالعکس وجوددارد
منبع : مخابرات تهران